Zemědělství

Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat). Charakteristickým rysem zemědělské výroby je vázanost na půdu.

Zemědělství v České republice

Produkci Zemědělství u nás nejvíce ovlivňují přírodní podmínky jako nadmořská výška, podnebí, půda. Z celkové plochy státu je pro zemědělské využití určeno asi 54%. Z toho je asi 38% orná půda, 12% louky a pastviny a zbytek připadá na vinice, chmelnice, zahrady a sady. V zemědělství pracuje asi 6 % obyvatel a na celkové tvorbě HDP se podílí asi 5%. Při podrobném členění odvětví sem spadá celkem 32 různých pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

 • Smíšené hospodářství
 • Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
 • Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
 • Těžba dřeva
 • Chov mléčného skotu a další

Vize, přínos, význam segmentu

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov vyšší, než růst celkové produkce. V odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov se do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 15 tisíc, tedy přibližně o 11 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví nebude do roku 2025 potřeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 31 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov potřeba nově obsadit zhruba 16 tisíc pracovních míst. Profesní exkluzivita tohoto odvětví je velmi vysoká. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

 • Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti (ISCO 622); 100%
 • Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě (ISCO 631); 100%
 • Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě (ISCO 632); 100%
 • Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství (ISCO 633); 100%
 • Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé (ISCO 634); 100%
 • Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství (ISCO 613); 98%
 • Chovatelé zvířat pro trh (ISCO 612); 97%
 • Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech (ISCO 621); 91%
 • Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (ISCO 921); 68%
 • Zahradníci a pěstitelé (ISCO 611); 60%

(zdroj Infoabsolvent)

Statistické informace a predikce vývoje

Regionální rozložení zaměstnanosti v zemědělství

Největší část osob z odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 12 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších více než 11 % pracuje ve Středočeském a také v Jihočeském kraji, téměř 11 % na Vysočině a více než 8 % v Pardubickém kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR nízká. Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví na Vysočině, kde tvoří Zemědělství, lesnictví a rybolov více než 7 % ze všech zaměstnaných v kraji. Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 2,2 % osob, což je o 3,8 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.

Vzdělanostní struktura v zemědělství

Největší část osob v tomto odvětví má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov více než 51 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví téměř 30 %. Osob s terciárním vzděláním je v tomto odvětví více než 12 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 87 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 10 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Genderové a věkové charakteristiky zaměstnanců v zemědělství

V odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 73 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 17 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR. Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 45,7 roku. To je o 3,2 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov je vůbec nejstarší ze všech odvětví v ČR. Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 6 % čerstvých absolventů. 

(Zdroj Infoabsolvent)

Klíčové obory segmentu

ROSTLINNÁ VÝROBA 

Rostlinná výroba se na celkové zemědělské produkci podílí asi 45% a mírně stoupá. K základním produktům patří obiloviny (asi 55% orné půdy), hlavně pšenice a ječmen, v menším množství žito a oves. V poslední době stoupá podíl řepky olejky. Mezi dalšími plodinami jsou to kukuřice (na zrno i siláž) a pícniny (krmivo pro zvířata). K poklesu dochází u pěstování brambor (levný dovoz) a cukrové řepy (přebytek cukru na evropském trhu). V teplých oblastech se též pěstuje vinná réva, chmel, ovoce a zelenina.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Živočišná výroba se na celkové produkci podílí asi 55%. Dominantní je u nás chov skotu, prasat a drůbeže. V poslední době došlo ke snížení počtu stavů hlavně u skotu (snížená spotřeba hovězího masa a mléka). Naopak na vzestupu je chov drůbeže (zdravější), chov prasat zůstává na stejných úrovních. Lokálně se objevuje chov ovcí, koz a koní. Tradiční je rybolov a včelařství. Co se týká produkce, tak se nejvíce produkuje vepřové maso, drůbeží maso a hovězího maso, dále například mléko a vejce. Rybáři loví nejvíce kaprů, pstruhů, amurů a tolstolobiků.  Včelaři vyprodukují tuny medu.

LESNICTVÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Do lesnictví se řadí těžba dřeva, výsadba nových lesů, sledování a lov lesní zvěře. Těžba dřeva v našich lesích stoupá. Z druhu dřeva dominují jehličnaté stromy (93,4% celé těžby dřeva), hlavně smrk (85,6%), borovice (6,3%) a modřín (1,5%). Z listnatých stromů je pak buk (3,1%) a dub (1,7%). Naopak výsadba nových lesů mírně klesá. Nejvíce se vysazují smrky, poté buky, borovice a duby. V našich lesích žijí miliony kusů lesní zvěře, nejvíce zajíců, srnců, bažantů, koroptví, jelenů, daňků a muflonů a kanců a je třeba se o ně starat.